Ball Probe, 6.35Mm Dia.

Ball Probe, 6.35Mm Dia.

Ball Probe, 6.35Mm Dia.

Sku:TA8

  • $210.00
การส่งสินค้า คำนวณเมื่อชำระเงิน
ระยะเวลารอคอยสินค้าแตกต่างกันไป
หากคุณมีคําถามเฉพาะ ma-mid.sales@ametek.com


316 S.S. Grade 100 ball probe


เรายังขอแนะนำ