Probe,Wire 2.36Mm Dia.

Probe,Wire 2.36Mm Dia.

Probe,Wire 2.36Mm Dia.

Sku:TA37

  • $296.00
การส่งสินค้า คำนวณเมื่อชำระเงิน
ระยะเวลารอคอยสินค้าแตกต่างกันไป
หากคุณมีคําถามเฉพาะ ma-mid.sales@ametek.com


303 S.S. Cutting wire probe


เรายังขอแนะนำ