Probe, Wire Shear Plate,.33Mm Dia. Wire

Probe, Wire Shear Plate,.33Mm Dia. Wire

Probe, Wire Shear Plate,.33Mm Dia. Wire

Sku:TA53

  • $296.00
การส่งสินค้า คำนวณเมื่อชำระเงิน
ระยะเวลารอคอยสินค้าแตกต่างกันไป
หากคุณมีคําถามเฉพาะ ma-mid.sales@ametek.com


PROBE, WIRE SHEAR PLATE,.33mm DIA. WIRE


เรายังขอแนะนำ